Laboratórne práce

Ponúkame Vám:

V laboratóriu mechaniky zemín Ekogeos s.r.o. sa zisťujú fyzikálne, deformačné a pevnostné charakteristiky vzoriek zemín, potrebných pre ich zatriedenie v zmysle ustanovení platných slovenských technických noriem. Medzi inými sa tu zisťuje zrnitostné zloženie zemín, ich objemová a špecifická tiaž, pórovitosť, vlhkosť, plasticita, konzistencia, obsah organických látok a vápna, zhutniteľnosť, stlačiteľnosť a presadavosť, totálne pevnostné charakteristiky, určuje sa koeficient filtrácie a pod. Namerané hodnoty sa porovnajú s výsledkami terénnych prác a vyhodnocujú sa sofistikovaným spôsobom.

 

Chemické analýzy podzemných vôd a zemín zabezpečujeme v akreditovaných laboratóriach.

Naša spoločnosť od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností.

 

Tel: 02/ 4445 6047
Mobil: 0903 716 167
E-mail: ekogeos@ekogeos.sk