Inžinierskogeologický prieskum

V rámci inžinierskogeologického prieskumu skúmame:

Inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery územia najmä pre účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a pre účely spracúvania geologických podkladov pre návrhy na stabilizáciu územia.

 

Inžinierskogeologické prieskumy základovej pôdy vykonávame pre rôzne druhy stavieb – od tých najjednoduchších (napr. rodinné domy) až po tie najnáročnejšie (výškové stavby občianskej a priemyselnej výstavby).

Súčasťou našich inžinierskogeologických prác sú terénne technické práce obsahujúce vrtné práce, ktoré sú spojené s odberom porušených, neporušených, technologických a iných špeciálnych vzoriek zemín s následným laboratórnym spracovaním. Geotechnické vlastnosti horninového prostredia v prirodzenom uložení zisťujeme poľnými geotechnickými skúškami. Fyzikálne vlastnosti, deformačné a pevnostné charakteristiky vzoriek zemín zisťujeme v laboratóriu pôdnej mechaniky.


Každý náš inžinierskogeologický prieskum vyúsťuje do geotechnického vyhodnotenia záujmového územia. To znamená posúdenia kvality základovej pôdy z dvoch hľadísk:

Na základe výsledkov terénnych, technických prác a geotechnického vyhodnotenia záujmového územia vždy navrhujeme najvhodnejší a najekonomickejší typ základovej konštrukcie, a to tak plošných základov, ako aj hĺbkových základov.

rezA

Naša spoločnosť od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností.

 

Tel: 02/ 4445 6047
Mobil: 0903 716 167
E-mail: ekogeos@ekogeos.sk