Zakladanie stavieb

Ponúkame Vám:

Hĺbkové základy vyhotovujeme formou vŕtaných resp. hĺbených železobetónových pilót malorozmerových aj veľkorozmerových. Na vylepšenie ich únosnosti realizujeme spevnenie najpredisponovanejšej časti hĺbkového základu – injektáž päty piloty cementovým mliekom.


Pre zabezpečenie disipácie pórových tlakov horninového prostredia a tým vylepšenia deformačných charakteristík súdržných zemín „in situ“ vyhotovujeme aj pieskové pilóty.


Záporové paženie stavebných jám sme schopní realizovať formou mikoropilotových alebo berlínskych stien s preinjektovaním koreňa.

000_0050

Naša spoločnosť od svojho vzniku vykonáva na základe povolenia MŽP SR komplexný servis v oblasti inžinierskogeologického, hydrogeologického prieskumu, geologického prieskumu životného prostredia, geotechnických služieb a súvisiacich stavebných činností.

 

Tel: 02/ 4445 6047
Mobil: 0903 716 167
E-mail: ekogeos@ekogeos.sk