Zakladanie stavieb

Zakladanie-staviebPonúkame Vám:
• posúdenie a návrh optimálneho spôsobu zakladania, zohľadňujúceho pevnostnú a deformačnú heterogenitu prostredia, vysokú a kolísavú hladinu podzemnej vody, blízkosť iných objektov, svahovité a zosuvné územia, presadavé podložie a nakoniec i nemenej dôležité časové a ekonomické hľadisko.
• odborné geotechnické konzultácie a operatívnu spoluprácu investorom, projektantom a statikom pri návrhu, projektovaní a realizácii základových konštrukcií.
• Návrh úpravy a výmeny nevhodných povrchových objemovo nestálych vrstiev podložia a heterogénnych navážok
• Overenie kvality základových škár ako rastlého prírodného prostredia tak aj spätných násypov a ich zhutňovania terénnymi skúškami počas ich realizácie a návrh následných opatrení
100_5856• V rámci špeciálneho zakladania – vyhotovenie hĺbkových pilótových základov a záporového paženia.
Hĺbkové základy vyhotovujeme formou vŕtaných resp. hĺbených železobetónových pilót malorozmerových aj veľkorozmerových. Na vylepšenie ich únosnosti realizujeme spevnenie najpredisponovanejšej časti hĺbkového základu – injektáž päty piloty cementovým mliekom.
Pre zabezpečenie disipácie pórových tlakov horninového prostredia a tým vylepšenia deformačných charakteristík súdržných zemín „in situ“ vyhotovujeme aj pieskové pilóty.
Záporové paženie stavebných jám sme schopní realizovať formou mikoropilotových alebo berlínskych stien s preinjektovaním koreňa.

100_1759

000_0050