Laboratórne práce

laborat.mech zemínV laboratóriu mechaniky zemín Ekogeos s.r.o. sa zisťujú fyzikálne, deformačné a pevnostné charakteristiky vzoriek zemín, potrebných pre ich zatriedenie v zmysle ustanovení platných slovenských technických noriem. Medzi inými sa tu zisťuje zrnitostné zloženie zemín, ich objemová a špecifická tiaž, pórovitosť, vlhkosť, plasticita, konzistencia, obsah organických látok a vápna, zhutniteľnosť, stlačiteľnosť a presadavosť, totálne pevnostné charakteristiky, určuje sa koeficient filtrácie a pod. Namerané hodnoty sa porovnajú s výsledkami terénnych prác a vyhodnocujú sa sofistikovaným spôsobom.

Chemické analýzy podzemných vôd a zemín zabezpečujeme v akreditovaných laboratóriach.
Laboratorne-pracelab.mech zem2