Inžinierskogeologický prieskum

rezV rámci inžinierskogeologického prieskumu skúmame inžinierskogeologické a hydrogeologické pomery územia najmä pre účely územného plánovania, dokumentácie a zakladania stavieb vrátane skúmania stability územia náchylného na zosúvanie a pre účely spracúvania geologických podkladov pre návrhy na stabilizáciu územia.
Inžinierskogeologické prieskumy základovej pôdy vykonávame pre rôzne druhy stavieb – od tých najjednoduchších (napr. rodinné domy) až po tie najnáročnejšie (výškové stavby občianskej a priemyselnej výstavby).
Súčasťou našich inžinierskogeologických prác sú terénne technické práce obsahujúce vrtné práce, ktoré sú spojené s odberom porušených, neporušených, technologických a iných špeciálnych vzoriek zemín s následným laboratórnym spracovaním. Geotechnické vlastnosti horninového prostredia v prirodzenom uložení zisťujeme poľnými geotechnickými skúškami. Fyzikálne vlastnosti, deformačné a pevnostné charakteristiky vzoriek zemín zisťujeme v laboratóriu pôdnej mechaniky.
Každý náš inžinierskogeologický prieskum vyúsťuje do geotechnického vyhodnotenia záujmového územia. To znamená posúdenia kvality základovej pôdy z dvoch hľadísk:

  • z hľadiska únosnosti základovej pôdy – to znamená či je pôda schopná bezpečne preniesť projektom navrhovaný objekt, alebo treba navrhnúť určité opatrenia
  • z hľadiska sadnutia základovej pôdy pod vplyvom zaťaženia navrhnutej konštrukcie. Sadnutie je významné nielen pre určenie jeho veľkosti ale aj vtedy, keď sa pod budúcou konštrukciou alebo jej okolím nachádzajú staršie objekty, ktoré by mohli byť ohrozené.
    Na základe výsledkov terénnych, technických prác a geotechnického vyhodnotenia záujmového územia vždy navrhujeme najvhodnejší a najekonomickejší typ základovej konštrukcie, a to tak plošných základov, ako aj hĺbkových základov.
    rezApohlad3d4