Hydrogeologický prieskum

000_0059V rámci hydrogeologických prieskumných prác ponúkame:

- vyhľadávanie zdrojov a zásob podzemných vôd pre pitné a úžitkové účely, ich kvantitatívne a kvalitatívne vyhodnotenie pre potreby individuálneho a hromadného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou, ako aj pre potreby závlah a zabezpečenia technologickej vody pre organizácie

- realizáciu hydrogeologického prieskumu pre zisťovanie hydrogeologických parametrov horninového prostredia (koeficient filtrácie, zásobnosť, prietočnosť, atď.)
- realizáciu hydrogeologického prieskumu pre sledovanie režimových alebo kvalitatívnych zmien podzemnej vody (monitoring).
- overenie využiteľného množstva podzemnej vody (výdatnosti) jestvujúcich vodných zdrojov (studní) a aktuálne zistenie kvality podzemnej vody

- návrh a realizáciu znižovania hladiny podzemnej a priesakovej vody v území, resp. pri zakladaní stavieb (odvodnenie stavebných jám)

- vypracovanie bežných hydrogeologických posudkov pre:
- možnosť vsakovanie vôd z povrchového odtoku do horninového prostredia v zmysle
§ 37, Zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon)
- situovanie stavieb potencionálneho znečistenia v blízkosti záchytných zariadení
- ovplyvnenie režimu podzemných vôd odvodnením, resp. líniovou stavbou
- vhodnosť situovania skládok
- vypracovanie návrhov ochranných pásiem nových vodných zdrojov ako aj revíziu bývalých pásiem hygienickej ochrany jestvujúcich vodných zdrojov
- vypracovanie štúdií na získanie nového vodného zdroja
- kvalitatívne vyhodnotenie vzoriek podzemných vôd v akreditovaných laboratóriách v rozsahu požiadaviek objednávateľa (pitná voda, závlahová voda, atď.)