Geologický prieskum životného prostredia

Foto_Ekogeos (29)V rámci geologického prieskumu životného prostredia ponúkame:

- komplexný prieskum zložiek životného prostredia pre všetky ekologické stavby v zmysle súčasne platnej legislatívy.

- prieskum starých ekologických záťaží a nových kontaminácii s použitím tradičných a moderných prieskumných metód (vrtné práce, vzorkovanie, geofyzikálne merania, atď. )
- na základe realizovaného prieskumu navrhujeme vhodné opatrenia pre zabezpečenie bezpečného fungovania nových prevádzok, resp. možné spôsoby sanácie starých ekologických záťaží.
- vypracovanie odborných posudkov vo veciach odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 111/95 v znení vyhlášky č.53
- návrh a realizáciu monitorovacieho systému sledovania kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jednotlivých zložiek horninového prostredia

- monitoring jednotlivých zložiek prostredia:rez3
- dlhodobé monitorovanie veľkých zdrojov znečistenia
- zjednodušené monitorovanie pri menších zdrojoch znečistenia
- nárazové monitorovanie rôzneho určenia
- kontrolné monitorovanie sanácií
- kvalitatívne vyhodnotenie vzoriek podzemných vôd a zemín v akreditovaných laboratóriách v rozsahu požiadaviek objednávateľa pre potreby zistenia rozsahu a a šírenia kontaminácie v horninovom prostredí
- na základe regionálnej preskúmanosti územia SR vypracovanie mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov, vyhľadávanie lokalít vhodných pre budovanie nových skládok.